REGULAMIN TORU MODLIN

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, do których powinien dostosować się każdy użytkownik Toru Modlin.
 1. Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:
  Tor Modlin” lub „Tor” – obiekt zlokalizowany w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. gen. Thommée 1B i prowadzony przez Tor Modlin sp. z o.o.;
  ,,Spółka” – Tor Modlin sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim
  Użytkownik” – osoba fizyczna korzystająca lub przebywająca na Torze;
  Organizator” – osoba fizyczna lub prawna organizująca wydarzenie na Torze w oparciu o umowę Torem Modlin.
 1. Użytkownik może przebywać na Torze wyłącznie na podstawie umowy zawartej ze Spółką, przy czym może być to umowa zawarta bezpośrednio przez Użytkownika lub przez Organizatora na rzecz Użytkownika. Zabrania się przebywania na Torze bez zgody Spółki.
 1. Podczas korzystania z Toru Użytkownik nie może znajdować się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Palenie papierosów lub wyrobów tytoniowych jest dozwolone wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach.
 1. Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że Użytkownik znajduje się w stanie wskazującym na uprzednie spożywanie alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków, obsługa Toru ma prawo odmówić Użytkownikowi korzystania z Toru. Obsługa Toru ma prawo przeprowadzić badanie Użytkownika na obecność alkoholu w wydychanym przez niego powietrzu przy użyciu atestowanego probierza trzeźwości (alkomatu). Użytkownik ma prawo odmówić poddania się badaniu na obecność alkoholu w wydychanym przez niego powietrzu przy użyciu alkomatu, co jest równoznaczne z zakazem dalszego korzystania z Toru przez takiego Użytkownika.
 1. Zakazuje się wstępu na Tor Użytkownikowi:
  • zachowującemu się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającemu zagrożenie dla
   bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
  • zakażonej wirusem COVID-19, mającemu podejrzenie zakażenia wirusem COVID-19 lub przebywającej na kwarantannie domowej;
  • z podwyższoną temperaturą ciała (powyżej 38°C).
 1. Każdy Użytkownik winien bezwzględnie stosować się do poleceń obsługi Toru, przestrzegać sygnalizacji świetlnej i flagowej na Torze. Na terenie Toru, z wyłączeniem nitki toru sportowo-szkoleniowego, obowiązani są przestrzegać zasad obowiązujących w ruchu drogowym określonych w przepisach ustawy ,,Prawo o ruchu drogowym”. Przed przystąpieniem do korzystania z Toru