REGULAMIN WYDARZENIA EV EXPERIENCE

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin dotyczy organizacji przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych („Organizator”) wydarzenia o nazwie EV Experience powered by LG Energy Solution Wrocław organizowanego w dniach 24-25.06.2022 r. na Torze Modlin („Wydarzenie”) oraz zasad udziału w nim uczestników.
 2. Wydarzenie ma charakter edukacyjny. Celem Wydarzenia jest poznanie elektromobilności w praktyce.
 3. Podczas Wydarzenia na stoiskach przygotowanych przez partnerów Organizatora będzie można zdobyć wiedzę o elektromobilności, zapoznać się z ofertą partnerów, a także odbyć jazdy testowe, które będą odbywać się na dwóch niezależnych torach.
 4. Regulamin dotyczy wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać na terenie, na którym odbywa się Wydarzenie.
 5. Każdy uczestnik Wydarzenia ma obowiązek stosować się do postanowień niniejszego regulaminu, decydując się na wzięcie udziału w Wydarzeniu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.
 6. Celem regulaminu jest określenie zasad udziału w Wydarzeniu, w tym w celu zapewnienia bezpieczeństwa poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Wydarzeniu i korzystania przez nie z terenu, na którym odbywa się Wydarzenie, a także ze znajdujących na nim urządzeń.
 7. Podmiotem odpowiedzialnym za organizację Wydarzenia jest Organizator.
 8. Za bezpieczeństwo na stoiskach wystawców biorących udział w Wydarzeniu oraz bezpieczeństwo uczestników podczas jazd testowych oferowanych przez partnerów Organizatora odpowiedzialność ponoszą partnerzy.


§2

Wstęp na Wydarzenie

 1. Wydarzenie ma charakter otwarty. Prawo wstępu ma każdy zainteresowany udziałem w Wydarzeniu, który zakupi bilet wstępu („Uczestnik”).
 2. Wstęp na Wydarzenie jest odpłatny. Bilety wstępu na pierwszy dzień Wydarzenia mogą nabyć wyłącznie Uczestnicy prowadzący działalność gospodarczą, którzy nabywają bilety po nawiązaniu kontaktu z przedstawicielem Organizatora przesyłając odpowiednie zgłoszenie na adres email: jakub.rytka@pspa.com.pl. Bilety wstępu na drugi dzień Wydarzenia mogą nabyć wszyscy zainteresowani udziałem w Wydarzeniu za pośrednictwem serwisu ebilet.pl (https://www.ebilet.pl/sport/sporty-motorowe/ev-experience/).
 3. Bilety wstępu na Wydarzenie uprawniają Uczestników Wydarzenia do korzystania bez ograniczeń z atrakcji udostępnianych na terenie Wydarzenia, przy czym udział w jazdach testowych organizowanych przez partnerów Organizatora jest realizowany pod warunkiem i na podstawie zapisów prowadzonych w punkcie wskazanym na terenie Wydarzenia na zasadach określonych przez partnera Organizatora organizującego daną jazdę testową. Zakup biletu na Wydarzenie nie jest równoznaczny z uzyskaniem prawa do jazdy testowej.


§3

Zasady porządkowe obowiązujące podczas Wydarzenia

 1. Osoby małoletnie uczestniczą w Wydarzeniu pod opieką prawnych opiekunów oraz na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
 2. Uczestnicy Wydarzenia oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Wydarzenia, mają obowiązek zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie.
 3. Uczestnicy Wydarzenia muszą stosować się do zaleceń przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
 4. Zakazuje się:
  1. niszczenia oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie imprezy,
  2. jakiegokolwiek działania mogącego stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie imprezy, a w szczególności rzucania jakichkolwiek przedmiotów,
  3. niszczenia trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie Wydarzenia,
  4. wnoszenia i posiadania w trakcie Wydarzenia: broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, materiałów
   pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, ostrych przedmiotów itp.
  5. wprowadzania zwierząt.
 5. Uczestnicy poza przestrzeganiem niniejszego Regulaminu zobowiązani są do przestrzegania zasad obowiązujących na stoiskach partnerów Organizatora oraz Regulaminu Toru Modlin.
 6. Przedstawiciele Organizatora są uprawnieni do wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń, wezwania ich do opuszczenia Wydarzenia.
 7. Organizator utrwala przebieg Wydarzenia dla celów dokumentacji, promocji lub reklamy Wydarzenia i Organizatora oraz sponsorów i partnerów w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a zdjęcia będą rozpowszechniane dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Uczestnicząc w Wydarzeniu uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie i przetwarzanie jego wizerunku.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, stan zagrożenia epidemiologicznego itp.