Oświadczam, że:

1. Uczestniczę w jeździe testowej na Torze Modlin w ramach EV Experience, którego Partnerem Tytularnym jest Visa, organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych („Organizator”) z własnej woli i na własną odpowiedzialność oraz znane jest mi ryzyko i zagrożenia wynikające z niedostosowania się do niniejszych zasad przeprowadzania jazd testowych i poleceń obsługi podczas uczestnictwa w jeździe testowej oraz przebywania na Torze Modlin.

2. Zobowiązuję się do ponoszenia wszelkiej odpowiedzialności za wydarzenia i ich skutki jakie zaistnieją w związku z moim postępowaniem podczas lub w związku z uczestnictwem w jeździe testowej. 

3. Nie zachodzą żadne okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające uczestniczenie przeze mnie w jeździe testowej. W przypadku zaistnienia ww. okoliczności, w szczególności takich jak przebywanie pod wpływem środków ograniczających lub obniżających zdolność prowadzenia pojazdów, zobowiązuję się do natychmiastowego zaniechania wykonywania jazd samochodem, poinformowania Organizatora i zastosowania się do jego poleceń i wskazówek. 

4. Przyjmuję do wiadomości, iż Organizator ani Tor Modlin nie ponoszą względem mnie odpowiedzialności w przypadku powstania po mojej stronie szkód osobowych i majątkowych.

5. Niniejsze oświadczenie składam w imieniu własnym.

6. W przypadku dochodzenia przez osoby trzecie od Organizatora lub Toru Modlin roszczeń majątkowych lub osobowych wynikających z przyczyn /okoliczności leżących po mojej stronie, zobowiązuję się do przejęcia od nich wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie i naprawienia poniesionych szkód w pełnym zakresie, a gdyby się okazało się niemożliwe do naprawienia poniesionej przez nich szkody w pełnej wartości. 

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych z siedzibą w Warszawie oraz Tor Modlin z siedzibą w Nowym Dworze (dalej „Administratorzy”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratorów w związku ze uczestnictwem w imprezie motoryzacyjnej i w jeździe testowej, której dotyczy ww. oświadczenie.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie pracownikom oraz współpracownikom Administratorów;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu realizacji usługi. Okres przechowywania może zostać przedłużony, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu zautomatyzowanemu,  które mogłoby mieć wpływ na Pani/Pana sytuację prawną lub inny sposób wpływać na Pani/Pana prawa i obowiązki.

W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy Administratorami ustalono, że:  

 1. Organizator jest odpowiedzialny za wykonanie wobec użytkowników, których dane są współadministrowane, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 12, 13 i 26 ust. 2 RODO; 
 2. Każdy z Administratorów, do którego skierowane zostaje zapytanie lub żądanie odpowiada za umożliwienie wykonywania użytkownikom, których dane są współadministrowane, ich praw. 
 3. Organizator odpowiada za zbieranie danych osobowych użytkowników.

Informujemy, iż przysługuje Pani/Panu:

 1. Prawo żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania – gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 2. Prawo żądania usunięcia danych – gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; gdy cofnięta została zgoda na przetwarzanie danych; gdy został zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych; gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; gdy dane muszą być usunięte w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 3. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 4. Prawo do przenoszenia danych;
 5. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych – gdy osoba, której dane dotyczą kwestionuje ich prawdziwość; gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia; gdy administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do obrony lub dochodzenia roszczeń; gdy został wniesiony sprzeciw – do momentu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 6. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych przez Administratorów w każdej chwili, przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z Administratorami może Pani/ Pan kontaktować się korespondencyjnie lub poprzez punkty kontaktowe: 

 1. dla Organizatora: wojciech.jakubczak@pspa.com.pl 
 2. dla Tor Modlin: maciejbochenski@tormodlin.pl